17. September 2019
18:00 Uhr
Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
19. September 2019
18:00 Uhr
Finanz- und Verwaltungsausschuss
Ort:
Historischer Sitzungssal, Kirchplatz 1, 88630 Pfullendorf
23. September 2019
18:00 Uhr
Gemeinderat
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
26. September 2019
18:00 Uhr
Gemeinderat
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
08. Oktober 2019
18:00 Uhr
Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
13. Oktober 2019
13:00 Uhr
Waldbegang

15. Oktober 2019
18:00 Uhr
Finanz- und Verwaltungsausschuss
Ort:
Historischer Sitzungssal, Kirchplatz 1, 88630 Pfullendorf
23. Oktober 2019
18:00 Uhr
Gemeinderat
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
03. November 2019
18:00 Uhr
Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
07. November 2019
18:00 Uhr
Finanz- und Verwaltungsausschuss
Ort:
Historischer Sitzungssal, Kirchplatz 1, 88630 Pfullendorf
12. November 2019
18:00 Uhr
Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
28. November 2019
18:00 Uhr
Gemeinderat
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
03. Dezember 2019
18:00 Uhr
Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss
Ort:
Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
05. Dezember 2019
18:00 Uhr
Finanz- und Verwaltungsausschuss
Ort:
Historischer Sitzungssal, Kirchplatz 1, 88630 Pfullendorf
12. Dezember 2019
18:00 Uhr
Gemeinderat
Ort:
Historischer Sitzungssal, Kirchplatz 1, 88630 Pfullendorf